ไฟฉุกเฉิน Emergency Light (Maxbright)
 
        ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System) เป็นการให้แสงสว่างฉุกเฉินเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว รวมถึงการให้แสงสว่างเพื่อการหนีภัย (Escape Lighting) และการให้แสงสว่างสำรอง (Standby Lighting) โดยใช้ไฟฉุกเฉิน (Emergency Luminaries), ไฟป้ายทางออก (Exit Sign Luminaries) และระบบไฟฉุกเฉินแบบส่วนกลาง (Central Unit Emergency Light) ที่ต้องต่อใช้งานร่วมกับหลอดไฟฉุกเฉิน Remote Lamp)
        การให้แสงสว่างฉุกเฉินสามารถเลือกสภาวะการทำงานทั้งชนิดคงแสง (Maintained Mode) และชนิดไม่คงแสง (Non - maintained Mode) โดยมีอุปกรณ์สำหรับการให้แสงสว่างฉุกเฉินในการทำงาน เช่น แบตเตอรี่, หลอดไฟฟ้า, ชุดควบคุม, อุปกรณ์ทดสอบ และอุปกรณ์แสดงภาวะ เป็นต้น
        ไฟฉุกเฉินของทางบริษัทฯ ผ่านการออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและสวยงามพร้อมที่จะเป็นเครื่องประดับภายในอาคาร หรือสถานที่ติดตั้งใช้งาน จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของระบบไฟฉุกเฉิน ทำให้ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ได้ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น มอก. 1102-2538, มอก. 1955-2542 และมาตรฐาน CE Mark (Germany) ดังนั้นมั่นใจได้ว่าระบบไฟฉุกเฉินสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือ เกิดเหตุอัคคีภัย
        จากคุณภาพและประสิทธิภาพสูงของไฟฉุกเฉิน ทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจเลือกใช้งานระบบไฟฉุกเฉินจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), TOT Corporation Public Company Limited, Bangkok International Airport, Suvarnabhumi Airport, Siam Paragon และ Central Wolrd Plaza เป็นต้น

Self - Contained Emergency Lighting Specification
ไฟฉุกเฉิน                   : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic
                                    Solid State System
สภาวะการทำงาน        : ชนิดไม่คงแสง (Non - Maintained Mode)
ดวงโคม (Lamp)         : หลอดไฟฉุกเฉินชนิด Halogen ขนาดแรงดัน และกำลังวัตต์ ตามตารางด้าน
                                   ล่างนี้
แบตเตอรี่ (Battery)     : ชนิด Sealed Lead Acid Battery ขนาดแรงดัน DC 6 โวลต์ หรือ 12 โวลต์ ที่ 
                                   สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉินตามตารางด้านล่างนี้ และมี 
                                   ระดับแรงดันไฟฟ้าคงเหลือของแบตเตอรี่ไม่ตำกว่า 80 %
ระยะเวลาการส่องสว่าง : ตามตารางด้านล่างนี้
(Duration or Back Up
Time)
แรงดันไฟฟ้าเข้า          : AC 220 Volt 50 Hz. + 10 % 1 Phase.
(AC Input)
ระบบชาร์จ (Charge)   : ระบบการชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาในการชาร์จ  : 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
(Charge Time)
ระบบป้องกันแบตเตอรี่ : - เมื่อมีการจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นตำที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
(Protection For             หรือการจ่ายแรงดันที่ต่ำเกินกำลังของแบตเตอรี่ (Automatic Low Voltage
Battery System)            Cut - Off)
                                   - เมื่อมีการชาร์จประจุแบตเตอรี่ถึงขั้นแรงดันขั้นสูงที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
                                     หรือการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่รับได้ (Automatic Hight Cut - Off)
                                               - ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดันขั้น
                                     ต่ำ (Automatic No - Loss on Low Voltage Cut - Off For Battery)
ระบบป้องกันเครื่อง      : - AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220 โวลต์
(Protection System)    - DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ (อยู่ในแผงวงจร)
ตัวถัง (Case)              : - กล่องวางแบตเตอรี่ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร
                                     ผ่านการเคลือบและพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove
                                     Enamel.)
                                   - กล่องยึดวงจรผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทน
                                     ความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกแตกหักได้เป็นอย่างดี
การระบายความร้อน    : - โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน
      

Maxbright CP-LED
     

                                                                                

 

Maxbright MB-LED
 Maxbright MB

Maxbright CP-M LED
  
 
                
 
     คุณสมบัติทั่วไปของไฟฉุกเฉิน
  • แรงดันไฟฟ้าเข้า AC 220 Volt 50 Hz,+ 10%, 1 Phase.
  • ชนิดมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Solid State ที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าเข้า และกระจายประจุของแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ โดยระบบควบคุมมีการตัดวงจรเมื่อมีการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรงดัน DC 6 Volt หรือ 12 Volt โดยมีประจุขนาดกำลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฉุกเฉิน
  • ระบบประจุแบตเตอรี่ควบคุมประสิทธิภาพด้วย IC (Integrate Circuit) ที่ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสามารถประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้เต็มความจุของแบตเตอรี่     
              - Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead Acid หรือ
              - Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่  Nickel Cadmium
  • ระบบการทดสอบเพื่อจำลองความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line   
              - แบบธรรมดา (Manual Test) หรือ
              - แบบอัตโนมัติ (Automatic Time Test System) (Option)
  • สวิตซ์เพื่อปิดหลอดไฟฉุกเฉินขณะที่เกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ AC Line เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน      
  • ระบบป้องกัน (Protection System)
              1. ระบบป้องกันแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานกว่า
                    - ป้องกันการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงแรงดันไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Low
                      Voltage Cut - Off)
                    - ป้องกันการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถึงแรงดันที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ (Hight
                      Voltage Cut - Off)   
              2. ระบบป้องกันการลัดวงจร
                    - AC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line
                    - DC Protection ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
  • มีช่องระบายความร้อนอย่างพอเพียง และมีอุปกรณ์ประกอบ เช่น
            - Test Button
            - ON/OFF Button
            - Indicating Lamp
  • สามารถเพิ่มเติมและปรับเสริมอุปกรณ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น
            - ระบบทดสอบระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Test) ด้วยรีโมทแบบอินฟราเรด
              (Infrared Remote Test) และระบบทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Automatic  Time Test
              System) เป็นต้น   
                              
                               
 
       
        Exit Sign Light Specification
        โคมไฟป้ายทางออก     : ชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุภายในเครื่อง พร้อมระบบควบคุมแบบ Automatic
                                            Soild State System
        สภาวะการทำงาน         : ชนิดคงแสง (Maintained Mode)
        หลอดไฟ (Lamp)         : หลอดไฟชนิด และกำลังวัตต์ ตามตารางด้านล่างนี้
        แบตเตอรี่ (Battery)      : ชนิด Sealed Lead Acid Battery หรือ Nickel Cadmium ขนาดแรง
                                            ดัน DC 6 โวลต์ หรือ 12 โวลต์ ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอด
                                           ไฟตามตารางด้านล่างนี้ และมีระดับแรงดันไฟฟ้าคงเหลือของแบตเตอรี่
                                           ไม่ตำกว่า 80%
        ระยะเวลาการส่องสว่าง : ตามตารางด้านล่างนี้
        (Duration or Back
        Up Time)
        แรงดันไฟเข้า              : AC 220 Volt 50 Hz. + 10% 1 Phase.
        (AC Input)
        ระบบชาร์จ (Charge)   : - Constant Voltage Charge System สำหรับแบตเตอรี่ Sealed Lead
                                              Acid)
                                            - Constant Current Charge System สำหรับแบตเตอรี่
                                              Nickel Cadmium
        ระยะเวลาในการชาร์จ  : 16 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
        (Charge Time)
        ระบบป้องกันแบตเตอรี่ : - เมื่อมีการจ่ายประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นต่ำที่เป็นอันตรายต่อ
        (Protection For             แบตเตอรี่หรือการจ่ายแรงดันที่ต่ำเกินกำลังของแบตเตอรี่ (Automatic
        Battery System)            Low Voltage Cut - Off)
                                           - เมื่อมีการชาร์จประจุแบตเตอรี่ถึงขีดแรงดันขั้นสูงที่เป็นอันตรายต่อ
                                            แบตเตอรี่หรือการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่รับได้ (Automatic Hight
                                            Voltage Cut - Off)
                                            - ระบบตัดกระแสสูญเสียในวงจรหลังจากแบตเตอรี่จ่ายประจุถึงขีดแรงดัน
                                            ขั้นต่ำ (Automatic No - Loss pn Low Voltage Cut - Off For
                                            Battery)
        ระบบป้องกันเครื่อง      : - AC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้า AC Line 220
                                             โวลต์
        Protection System)     - DC Fuse ป้องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จ
        ตัวถัง (Case)              : Box Type
                                           - กล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถทน
                                             ความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี
                                           - ฝาครอบกล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร
                                             ผ่านการเคลือบ และพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove
                                             Enamel.
                                          : Slimline Type
                                           - กล่องผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized หนา 1 มิลลิเมตร ผ่านการ
                                             เคลือบและพ่นสีแบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel.
                                           - ฝาครอบกล่องผลิตจากพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปอย่างสวยงาม สามารถ
                                             ทนความร้อนสูง และทนต่อการกระแทกหรือแตกหักได้เป็นอย่างดี
        การระบายความร้อน    : โดยอากาศผ่านช่องระบายความร้อน
 
 
 
 
 
 

Maxbright Exit Sign Lighting LED
 

 
 

                    
   

ติดต่อเบอร์โทรออฟฟิศได้ที่ 02-4632261-2,02-4632268

สายด่วน 081-7535860,081-3721844,086-6605090Page : [1] [2] [3]